Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en - Massage, opgericht 2001.

Toetsing
Van een examen rilt bijna iedereen. De verhalen gaan meestal over die slechte examinator en de onduidelijke afspraken.
De eerlijkheid gebiedt dat ook de kandidaat vaak zelf schuldig is. Maar u begrijpt dat als het instituut waar u de opleiding heeft gevolgd niet voldoet of dat het examen niet afgestemd is op het onderwijs dat de kandidaat de dupe wordt. In de gepresenteerde structuur van VOS, NESM en NBSM zijn de communicatielijnen kort.
Uw opleider heeft inspraak binnen het geheel en zeker m.b.t. het examen. Het kan niet voorkomen dat de studie de examenstof niet beslaat. Omdat de opleider een belangrijk aanspreekpunt voor de cursist vormt is het van belang dat hij up to date geïnformeerd wordt omtrent nieuwe ontwikkelingen. Vooral ontwikkelingen die het examen betreffen.
De Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en -Massage is een onafhankelijke instantie, maar heeft nauwe raakvlakken met het onderwijs en de brancheorganisatie. Dat is noodzakelijk want als de gehele beroepstak een stap voorwaarts moet zetten, moet die stap door iedereen genomen kunnen worden.
Onderling overleg voorkomt miscommunicatie en draagt zorg voor een grote mate van uniformiteit.

De NESM neemt examens af voor de diploma's:
Sportverzorging en -Massage (MBO niveau 4) met B Licentie
Blessurepreventie (MBO niveau 4) met A Licentie
Sportgerichte Massage (MBO niveau 4)
Klassieke Massage (MBO niveau 3)
Wellness Massage (MBO niveau 3)
Al deze diploma's zijn erkend door de NESM.

De stichting leidt examinatoren op, geeft diploma's uit en zorgt voor registratie van de gediplomeerden.
De werkzaamheden van de NESM betreffen:
• vaststellen, wijzigen en opheffen van examenreglementen,
• vaststellen en wijzigen van exameneisen,
• vaststellen van exameneisen van nieuw ontwikkelde cursussen en nascholings cursussen,
• organiseren en houden van examens,
• het voorbereiden en opleiden van examinatoren,
• het of geven van diploma’s en/of certificaten,
• het geven van informatie m.b.t. de examens,
• het beheren van een register van gediplomeerde sportverzorgers en - masseurs, welke voldoen aan de, door de stichting, gestelde eisen,
• zich laten vertegenwoordigen in colleges en lichamen, waarbij de belangen van de sportverzorging en massage, en het opleiden in het bijzonder, direct of indirect betrokken zijn.

Aanbeveling

Door een cursus te volgen voor een NESM-erkend diploma is de cursist ervan verzekerd dat het examen is afgestemd op dat wat het praktijkveld vereist.